LES CLASSES

El nombre mínim d’alumnes per grup és de 3 i el màxim són 8. Els grups de nivell A1 d’alemany i els grups de nens de P4 i P5 són 6 alumnes com a màxim.
Hi ha l’opció de tancar el grup a un màxim de 4 alumnes.
La prova d’entrada ens permet formar els grups el màxim d’anivellats possible, en el cas dels nens i adolescents tenim en compte el nivell que fan al centre escolar, les notes que tenen, si han fet o no classes de l’idioma en l’àmbit extraescolar, etc. Al llarg del curs, però, i per raons pedagògiques podem suggerir canviar de grup.
Es realitzaran exàmens de progrés al llarg del curs. Els informes amb l’evolució i els resultats de les proves es lliuraran a cada alumne. També us informarem dels exàmens oficials als quals podeu accedir.