CLASSES D’IDIOMES PER A EMPRESES

El professor es pot desplaçar a l’empresa o també podeu venir a l’escola on us podeu integrar en els cursos que ja tenim o formar el vostre propi grup. Els alumnes d’empresa han de fer també una prova de nivell per fer-ne una valoració i poder crear els grups. Com a Entitat de Formació acreditada per la Fundació Estatal per a la FORMACIÓN EN EL EMPLEO (Fundae), els nostres cursos són bonificables a través de les quotes de la Seguretat Social i ens fem càrrec dels tràmits administratius i de la seva gestió de forma gratuïta.
Si el treballador assisteix a les classes d’idiomes en hores laborals pot abonar-se molta part del cost del curs.
Es realitzaran exàmens de progrés al llarg del curs. Els informes amb l’evolució i els resultats de les proves es lliuraran a cada alumne. També us informarem dels exàmens oficials als quals podeu accedir.